Przedszkole Dziecięcy Raj ul. Kościuszki

Zapisz dziecko do Przedszkola Dziecięcy Raj

Angielski metodą Helen Doron

Angielski metodą Helen Doron

„Helen Doron Early English” działa w Polsce już od 1999r. Jest liderem w zakresie nauki języka angielskiego dzieci już od trzeciego miesiąca ich życia. Uczy ze znakomitymi rezultatami, potwierdzonymi wieloma certyfikatami uzyskanymi przez starszych podopiecznych.

zobacz więcej

 
 

Zajęcia dodatkowe

 

Gimnastyka Ogólnorozwojowa

Gimnastyka ogólnorozwojowa
Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej dla Dzieci prowadzone są na specjalistycznie wyposażonej sali gimnastycznej mieszczącej się w naszym przedszkolu. Dostosowujemy poziom zajęć do grupy wiekowej Dzieci. Zajęcia ogólnorozwojowe, które prowadzimy mają za zadanie kształtować cały organizm i wpływać na jego równomierny rozwój, jak również wyrobić prawidłowe nawyki i przyzwyczajenia. Zajęcia te również mają wpływ na korygowanie postawy ciała, przez pracę z własnym ciężarem, równomiernym obciążeniem na poręczach i ćwiczeniach na macie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć jest zależny od grupy wiekowej i wynosi 15 - 30 minut. 

 

 

 

 

   
 

 

   


Matematyka na wesoło 

Matematyka na wesoło
Matematyka na wesoło prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych. Zakres matematycznych doświadczeń, które są przybliżane przedszkolakom podczas tych zajęć stanowi rozszerzenie treści zawartych w programie realizowanym podczas zajęć dydaktycznych. Większość pomysłów wykorzystywanych podczas zajęć związanych jest z najbliższym otoczeniem Dzieci, co powoduje, że zdobywane przez nich wiadomości pojawiają się w sposób naturalny. Zajęcia te prowadzone są w formie zabawy, rozbudzają one aktywność poznawczą przedszkolaków oraz są inspiracją do kreatywnego myślenia. Matematyka na wesoło ma na celu wprowadzić przedszkolaków w świat matematyki w sposób łagodny i zabawny, aby na kolejnym etapie edukacji nauka była dla nich samą przyjemnością. Czas trwania zajęć jest zależny od grupy wiekowej i wynosi 15 - 30 minut. 

   
   
   
Język angielski Język angielski
Umysł Dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo chłonny. Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata i chęć do nauki. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, ponieważ pierwsze lata nauki języka angielskiego powinny być dla Dziecka przede wszystkim przyjemnością. Przyjazna i serdeczna atmosfera, która panuje na naszych zajęciach zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zaletą nauki angielskiego w przedszkolu jest to, że maluchy poznają język spontanicznie i śmiało oraz zaczynają komunikować się w nim bez barier. Im wcześniej Dziecko rozpocznie naukę, tym większe szanse, że jego wymowa będzie pozbawiona obcego akcentu. Wielojęzyczność w Dzieciństwie odbija się też pozytywnie na efektywności myślenia i nauki. Myślenie Dzieci staje się bardziej elastyczne i kreatywne. Powtarzanie nowo nauczonych wersów i śpiewanie ich w kółko sprawia mu radość. Dzięki elementom zabawy nie pojawiają się bariery psychiczne przed nowymi słowami i wyrażeniami. Zajęcia odbywają się codziennie, a czas ich trwania uzależniony jest od wieku grupy.
   
Rytmika

Rytmika
W naszym przedszkolu rytmika prowadzona jest przez Ciocię Ewę. Zajęcia rytmiczne wprowadzają Dzieci w przepiękny świat muzyczny. Dzieci poznają swoją wrażliwość na wszelkiego rodzaju dźwięki. Uczą się także empatii w stosunku do świata i otoczenia. Przedszkolaki uwielbiają się uczyć nowych melodii i tekstów piosenek. Odczuwają wtedy ogromną radość. Po odbytych zajęciach Dzieci wracają radosne do swoich sal uwalniając stopniowo swoje „malutkie akumulatorki. Rytmika ma ogromny wpływ na usprawnienie aparatu ruchowego oraz zwiększenie wydolności ruchowej i fizycznej Dzieci. Identyfikacja ruchu Dziecka z emocją wyrażającą się ruchem muzyki, budzi przeżycia, pomaga je uświadomić i ukierunkować. Poza tym Dziecko uczy się wykonywać polecenia i przebywać w grupie. Jest to więc metoda która posiada wiele zalet, a jej założenia wychowawcze kształtują przedszkolaka samodzielnego, aktywnego, zdrowego fizycznie oraz wrażliwego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć zależy od grupy wiekowej.

 

Każde Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy Dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą” (E.Sourian).

   

 

Religia

 

  

Psycholog

 

 

Religia

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia religii dla chętnych. Zajęcia przeznaczone są dla Dzieci 6 letnich raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog

Wszyst­kie dzieci w naszym przed­szkolu objęte są spe­cja­li­styczną opieką psy­cho­logiczną. Pozwala to na pre­cy­zyjne roz­po­zna­nie moż­li­wo­ści roz­wo­jo­wych dziecka i podej­mo­wa­nie moż­li­wie wcze­śnie dzia­łań kory­gu­ją­cych. Psy­cho­log pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­lami, obser­wa­cje dzieci, pomaga w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych pro­ble­mów wycho­waw­czych, emo­cjo­nal­nych i spo­łecz­nych. W przed­szkolu odby­wają się zaję­cia które mają na celu sty­mu­la­cję i wspo­ma­ga­nie wszyst­kich sfer roz­woju dziecka. Obej­mują m. in. ćwi­cze­nia poznaw­cze, psy­cho­ru­chowe, baj­ko­te­ra­pię, relak­sa­cję, ćwi­cze­nia z ele­men­tami inte­gra­cji sen­so­rycz­nej (pobu­dza­nia wszyst­kich zmy­słów) itp. Spo­tka­nia z psy­cho­logiem mają formę zajęć indy­wi­du­al­nych oraz z całą grupą dzieci. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj