Przedszkole Dziecięcy Raj ul. Kościuszki

Zapisz dziecko do Przedszkola Dziecięcy Raj

Angielski metodą Helen Doron

Angielski metodą Helen Doron

„Helen Doron Early English” działa w Polsce już od 1999r. Jest liderem w zakresie nauki języka angielskiego dzieci już od trzeciego miesiąca ich życia. Uczy ze znakomitymi rezultatami, potwierdzonymi wieloma certyfikatami uzyskanymi przez starszych podopiecznych.

zobacz więcej

 
 

Logopeda

 

Logopeda

Wiek przed­szkolny jest okre­sem naj­więk­szego roz­woju mowy dziecka – jest to czas, w któ­rym naj­le­piej roz­wi­jać mowę dziecka jak i usu­wać wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści.

Zaję­cia z reguły odby­wają się raz w tygo­dniu i trwają 30 minut. W razie potrzeby i moż­li­wo­ści zaję­cia mogą odby­wać się czę­ściej. Misją każ­dego logo­pedy jest pro­wa­dze­nie ćwi­czeń w taki spo­sób, aby dziecko chęt­nie z nim współ­pra­co­wało, a tera­pia przy­no­siła jak naj­lep­sze efekty. W przy­padku dzieci w wieku przed­szkolnym ćwi­cze­nia przy­bie­rają formę zabawy, są dopa­so­wane do zain­te­re­so­wań i moż­li­wo­ści kon­kret­nego dziecka.

W cza­sie tera­pii odby­wają się zaję­cia odde­chowo – fona­cyjne i uspraw­nia­jące pracę narzą­dów arty­ku­la­cyj­nych, wywo­ły­wany jest pra­wi­dłowy wzo­rzec arty­ku­la­cyjny gło­ski. Potem jest on utrwa­lany w syla­bach, wyra­zach, wyra­że­niach i zda­niach. Pow­ta­rzamy wier­szyki, opi­su­jemy obrazki itd., aż do utrwa­le­nia gło­ski w mowie spon­ta­nicz­nej dziecka. Uro­zma­ice­niem zajęć są gry edu­ka­cyjne, ryso­wa­nie, uzu­peł­nia­nie kart prac logo­pedycznych i inne pomoce, które podno­szą atrak­cyj­ność ćwi­czeń i chęć dzieci do uczest­nic­twa w zaję­ciach. Ćwi­czony mate­riał jest dosto­so­wy­wany do wieku i indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści dziecka.

Samo uczęsz­cza­nie na zaję­cia nie wystar­czy. Należy kon­ty­nu­ować pracę w domu, czyli ćwi­czyć to, co zale­cił logo­peda. Ćwi­cze­nia w domu pole­gają naj­czę­ściej na ćwi­cze­niu narzą­dów arty­ku­la­cyj­nych oraz utrwa­la­niu wymowy poszcze­gól­nych gło­sek w syla­bach, wyra­zach i zda­niach. Wska­zane jest, aby dziecko ćwi­czyło pod kon­trolą rodzica, który jest w sta­nie sko­ry­go­wać ewen­tu­alne błędy.

   
 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj